Holiday pay and overtime

Cymraeg

All workers and employees, including agency workers, casual workers and workers on zero-hours contracts, are entitled by law to receive 5.6 weeks’ paid holiday per year. For workers who work 5 days a week, 5.6 weeks’ holiday works out at 28 days, but this can include the 8 bank and public holidays, leaving you with 20 days to take when you choose. If you work fewer than 5 days a week, or you work irregular hours, you will receive a proportion of the 5.6 weeks.

Recent court decisions have confirmed that the amount you get for holiday pay should be based on your usual weekly income, including regular overtime, commission and shift allowances, not just basic pay for 4 of those 5.6 weeks. It is lawful for employers to base your holiday pay on basic pay for 1.6 of your 5.6 weeks’ entitlement.

What should you do if you think you have not been paid properly?

If you think you may have been underpaid holiday pay, you should first write to your employer setting out:

  • when you went on holiday
  • what you were paid and
  • how much you think you are owed.

If this does not resolve the situation, you should raise a formal grievance. If this fails, you can make a claim for non-payment of correct holiday pay in the employment tribunal.

When should I make a claim?

You must bring a claim for underpayment of holiday pay within 3 months minus one day of the date of the underpayment.

What about underpayments for holiday taken more than 3 months ago?

If you think you were underpaid for holiday you took more than 3 months ago, you will need to seek specialist advice, for example, from your local Citizens Advice Bureau.

Tâl gwyliau ac oriau ychwanegol

English

Mae gan bob gweithiwr, gan gynnwys gweithwyr asiantaeth, gweithwyr achlysurol a gweithwyr ar ‘cytundebau sero’, hawl yn ôl y gyfraith i gael 5.6 wythnos o wyliau gyda thâl bob blwyddyn. Ar gyfer gweithwyr sy’n gweithio 5 diwrnod yr wythnos, mae 5.6 wythnos o wyliau yn gweithio allan i 28 diwrnod, ond gall hyn gynnwys yr 8 gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus. Mae hyn yn eich gadael gyda 20 diwrnod i gymryd pan fyddwch yn dewis. Os ydych yn gweithio llai na 5 diwrnod yr wythnos, neu os ydych yn gweithio oriau afreolaidd, byddwch yn derbyn cyfran o’r 5.6 wythnos.

Mae penderfyniadau diweddar y llys wedi cadarnhau y dylai’r swm a gewch ar gyfer tâl gwyliau fod yn seiliedig ar eich incwm wythnosol arferol, gan gynnwys oriau ychwanegol, comisiwn a newid lwfansau rheolaidd, ac nid ar gyflog sylfaenol yn unig am 4 o’r rhai 5.6 wythnos. Mae’n gyfreithlon i gyflogwyr seilio eich tâl gwyliau ar gyflog sylfaenol ar gyfer 1.6 o’ch hawl 5.6 wythnos.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych yn credu nad ydych chi wedi cael eich talu yn iawn?

Os ydych yn meddwl nad ydych wedi derbyn tâl gwyliau digonol, dylech ysgrifennu yn gyntaf at eich cyflogwr yn nodi:

  • pan aethoch ar wyliau
  • yr hyn yr ydych yn cael eu talu a
  • faint rydych yn meddwl sy’n ddyledus i chi.

Os nad yw hyn yn datrys y sefyllfa, dylech godi achwyniad ffurfiol. Os bydd hyn yn methu, gallwch wneud cais yn y Tribiwnlys Cyflogaeth am beidio â thalu tâl gwyliau cywir.

Pryd ddylwn i wneud cais?

Mae’n rhaid i chi wneud hawliad am tandaliad o dâl gwyliau o fewn 3 mis, minws un diwrnod o ddyddiad y tandaliad.

Beth am tandaliadau ar gyfer gwyliau a gymerwyd fwy na 3 mis yn ôl?

Os ydych yn meddwl nad ydych wedi derbyn tâl gwyliau digonol a gymerwyd mwy na 3 mis yn ôl, bydd rhaid i chi chwilio am gyngor arbenigol, er enghraifft, gan eich canolfan Cyngor ar Bopeth lleol.