Ffurflen Cyswllt / Contact Form

Os ydych chi angen cymorth hawlio Credyd Cynhwysol, gallwch siarad ag ymgynghorydd ar-lein (webchat).

If you need help claiming Universal Credit you can talk to an adviser online (webchat)

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn adnabod angen cymorth ac yn byw yng Ngwynedd, defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu efo ni. Bydd y gwybodaeth a fyddwch yn yrru ar y ffurflen yma yn cael ei gadw fel rhan o gyfnod cyfrinachol o eich ymholiad a byddwn yn defnyddio y gwybodaeth i benderfynnu y ffordd gorau i’ch helpu chi.

If you or someone you know needs help and you or they live in Gwynedd, you can use our Enquiry Form below to contact us. The information that you send will be kept as part of a confidential record of your enquiry and we will use the details to decide how best to help you.

‘Rydym yn awgrymu i chi ddarllen y Telerau ac Amodau cyn parhau gyda’r broses yma. Os ydych yn byw y tu allan i Gwynedd, ewch yma am fanylion eich CAB lleol.

We advise you to read the Terms and Conditions before proceeding with this process. If you live outside Gwynedd, click here for information about your local Citizens Advice.

Ein nod yw ymateb i negeseuon o fewn 48 awr (yn ystod yr wythnos yn unig) pa bynnag ffordd yr ydych wedi gadael y neges.

We aim to respond to messages within 48 hours (weekdays only) regardless of how you leave the message.